کنترل مبتني بر دفاع صوتي حفاظت فردي

آخرین راه برای کنترل صدا است حفاظت فردی از دستگاه شنوایی همواره به عنوان راه حل کمکی یا موقت توام با موفقیت می باشد این تکنیک برای ساعاتی که کارگر با بیشترین تراز فشار مواجهه داشته باشد و یا در زمانی که سیستم های کنترل صدا به طور موقت ازکار افتاده اند مجاز شمرده می شود. در شرایطی که فرد مجبور به استفاده از چنین وسائلی است باید در انتخاب وسیله کمال دقت صورت گیرد عالوه بر کیفیت و راحتی وسیله باید تناسب کافی باشرایط صدای محیط از نظر کاهش تراز و متناسب با فرکانس صدای محیط داشته باشد و همچنین آموزش های لازم جهت استفاده مطلوب داده شود.

 

حفاظهاي گوش چهار نوع مي باشند:

 حفاظ روي گوش : شامل حفاظی است که روی لاله گوش قرار می گیرد و صرفا کنترل کننده صدایی است که از طریق هوا به گوش می رسد.

 

حفاظ توگوشي : این وسیله یک جسم نرم قابل اتساع است که در داخل گوش قرار می گیرد و می تواند به میزان قابل توجهی صدا را کاهش دهد نکته اساسی در استفاده از این حفاظ ها رعایت بهداشت فردی و نحوه استفاده از آن می باشد لازم است که هر فرد حفاظ جداگانه داشته باشد.

 

کلاه محافظ : برای برخی مشاغل که امکان بروز صدمات مکانیکی به سر وجود دارد از این حفاظ استفاده می شود عمده کاربرد این حفاظ برای کنترل انتقال صوت به گوش داخلی و حفاظت بافت مغز در برابر صدمات موج صوتی است.

 

مواد شکل پذير : این مواد به صورت الیاف نرم هستند که به صورت یکبار مصرف استفاده می شوند و در داخل گوش قرار می گیرند رعایت نظافت در کاربرد این مواد دارای اهمیت است.

 

(اديو متري )شنوايي شناسي :

ادیومتری آزمایشی برای اندازه گیری میزان شنوایی به دو طریق هوایی و استخوانی است که برای کارکنانی که در معرض صدای زیاد قرار دارند توصیه می شود تامیزان تغییرات شنوایی افراد در اثر مواجهه با صدای بلند تعیین شود.

 

محیا دژکام
محیا دژکام

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.