کار های سخت و زیان آمور به چه کارهایی گفته می شود؟
کارهای سخت و زیان آور ، کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی ،شیمیایی،مکانیکی و بیولوزیکی محیط کار ، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمانی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات فنی ، مهندسی، بهداشتی و ایمنی ، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.
admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.