مواد قانونی معاینات طب کار و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
عوامل زیان آور محیط کار در ایپکو

مواد قانونی معاینات طب کار و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 

بند 2 ماده 1:  تامين بهداشت عمومي ، ارتقاء سطح آن  ازطريق اجراي برنامه هاي بهداشتي خصوصا“ درزمينه بهداشت محيط ، مبارزه با بيماريها ، بهداشت خانواده ومدارس ، آموزش بهداشت عمومي ، بهداشت كار وشاغلين با تاكيد بر اولويت مراقبت هاي بهداشتي اوليه با همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط می باشد.

 

 

“قانون کار”

 

ماده 85

براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي کشور رعايت دستورالعملهائي که ازطريق شوراي عالي حفاظت فني و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (جهت جلوگيري از بيماريهاي و تامين بهداشت کارمحيط کار) تدوين ميشود، براي کليه کارفرمايان، کارگران و کارآموزان الزامي است.

تبصره 1

کارگاه هائي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مکلف به رعايت اصول فني وبهداشت کار مي باشند.

ماده 91

کارفرمايان و مسئولان کليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مکلفند براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محيط کار، وسايل وامکانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي کاربرد وسايل فوق الذکر را به آنان بياموزند و درخصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند . افراد مذکور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي وبهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطه کارگاه  مي باشند.

ماده 92

کليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون که شاغلين در آنها به اقتضاي نوع کار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از کار قرار دارند بايد براي همه افراد مذکور پرونده پزشکي تشکيل دهند و حداقل سالي يکبار توسط مراکز بهداشتي درماني از آنها معاينات طب کار وآزمايشهاي لازم را بعمل آورند .

تبصره 1

چنانچه با تشخيص شوراي پزشکي نظر داده شود که فرد معاينه شده به بيماري ناشي از کار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد کارفرما ومسئولين مربوطه مکلفند کار او را براساس نظريه شوراي پزشکي  در قسمت مناسب ديگر تعيين نمايند.

تبصره 2

درصورت مشاهده چنين بيماراني، وزارت کار و امور اجتماعي مکلف به بازديد و تائيد مجدد شرايط فني وبهداشت و ايمني محيط کار خواهد بود.

ماده 95

مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني وبهداشت کار برعهده کارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذکر شده در ماده 85 اين قانون خواهد بود . هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذکور از سوي کارفرما يا مسئولين واحد، حادثه اي رخ دهد، شخص کارفرما يا مسئول مذکور از نظر کيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است.

تبصره 1 ماده 96

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي مسئول برنامه ريزي، کنترل، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت کار و درمان کارگري بوده و موظف است اقدامات لازم را در اين زمينه بعمل آورد.

ماده‌ 175

متخلفان‌ از هر يك‌ از موارد در مواد  78  (قسمت‌ اول‌ ‌ )- 80  – 81  – 82  – 92  براي‌ هر مورد متخلف‌ حسب‌ موردعلاوه‌ بر رفع‌ تخلف‌ با تائيديه‌ حقوق‌ تعيين‌ خواهد كرد به‌ ازاي‌ هر كارگر به‌ ترتيب‌ ذيل‌ محكوم‌ خواهند كرد .

  1. براي‌ تا  10  نفر  ، 30  تا  100  برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ يك‌ كارگر
  2. براي‌ تا  100  نفر نسبت‌ به‌ مازاد  10  نفر  ، 5  تا  10  برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ يك‌ كارگر
  3. براي‌ بالاتر از  100 نفر نسبت‌ به‌ مازاد  100 نفر  4 تا  5 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ يك‌ كارگر

در صورت‌ تكرار تخلف‌ ، متخلفان‌ مذ كور به‌ ‌ 1/1  تا  1/5  برابر حداكثر جرايم‌ نقدي‌ فوق‌ و يا به‌ حبس‌ از  91  روز تا120  روز محكوم‌ خواهند شد .

 

 

 “قوانین سازمان تامين اجتماعي “

 

ماده 88

 انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط كاربه عهده كارفرماست . بيمه شدگاني كه درمحيط كاربا مواد زيان آورازقبيل گازهاي سمي ، اشعه وغيره تماس داشته باشند بايد حداقل هرسالي يكبار از طرف سازمان معاينه پزشكي توسط مراکز طب کار شوند.

ماده 90

 افراد شاغل دركارگاهها بايد قابليت واستعداد جسماني متناسب با كارهاي مرجوع داشته باشند بدين منظور كارفرمايان مكلفند قبل از به كارگماردن آنها ترتيب معاينه پزشكي آنها را بدهند.

درصورتي كه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه نامبردگان درحين استخدام قابليت واستعداد كارمرجوع رانداشته وكارفرما درمعاينه پزشكي آنها تعلل كرده است و بالنتيجه بيمه شده دچار حادثه شده ويا بيماريش شدت يابد سازمان مقررات اين قانون را درمورد بيمه شده اجرا و هزينه هاي مربوط را از كارفرما طبق ماده 50 اين قانون مطالبه و وصول خواهد نمود.

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.