طبقه بندی کالاهای خطرناک

كلاس 1- مواد منفجره

Explosives

شامل موادی هستند كه مي توانند انفجار يا اثرات پيروتكنيک ايجاد نمايند. بطوركلي توليد مواد منفجره محدود بوده و تابع مقررات مربوطه مي باشد. استفاده از مواد منفجره برای مصارف تحقيقاتي نياز منوط به كسب مجوزهای لازم از سازمانهای مسئول مي باشد.

مواد منفجره شامل 6 ساب كلاس مختلف مي باشد:

كلاس  1 -1  :  مواد منفجره با خطر انفجار يكباره و مهيب

مثال:  نيترو گليسيرين، فولمينات جيوه ،TNT

 

كلاس  2 -1  : مواد منفجره با خطر پرتاب(ولي نه خطر انفجار مهيب)

مثال: بمب ها، نارنجک

كلاس  3 -1  : مواد منفجره با خطر آتش سوزی حجيم

مثال: باروت، مواد آتش بازی ها

 

كلاس  4 -1  : مواد منفجره بدون انفجار مهيب

مثال: مواد آتش بازی در اسباب بازی ها

 

كلاس  5 -1  :مواد منفجره با حساسيت انفجاری كم

مثال: مواد منفجره Proprietary

 

كلاس  6 -1  : مواد منفجره با حساسيت انفجاری بسيار كم

 

كلاس2 –  گازها (Gases)

كالاهای خطرناک اين كلاس شامل گازهای تحت فشار، گازهای مايع و يا گازهای محلول تحت فشار ميباشد.

گازها شامل 3 ساب كلاس مي باشند:

كلاس 1-2 : گازهای قابل اشتعال

كلاس 2-2 : گازهای غير قابل اشتعال و غير سمي

كلاس 3-2 :  گازهای سمي

 

كلاس 3- مايعات قابل اشتعال

(Flammable Liquids)

منظور از مايعات قابل اشتعال مايعات، مخلوطي از مايعات و يا مايعاتي حاوی جامدات بصورت محلول و يا معلق هستند كه مي توانند در تمااس با يک منبع جرقه مشتعل شوند مانند بنزين، تينر، رنگها، لاكها و حلالهای قابل اشتعال.

 

كلاس 3 – PGI مايعات با قابليت اشتعال زياد

با نقطه جوش اوليه كمتر از 35 درجه سانتي گراد

مثال: دی اتيل اتر، دی سولفيد كربن

 

كلاس 3  – PGII

مايعات با قابليت اشتعال بسيار زياد

با نقطه جوش اوليه بيشتر از 35 درجه سانتي گراد و نقطه فلاش كمتر از 23 درجه سانتي گراد

مانند: بنزين، استن

 

كلاس 3 – PGIII

مايعات قابل اشتعال

با نقطه فلاش 23 تا 61 درجه سانتي گراد

مثال: كروسن ، تورپنتن معدني

 

كلاس 4- جامدات قابل اشتعال

(Flammable Solids)

كالاهای خطرناک در اين كلاس شامل موادی با پتانسيل احتراق خودبخودی و نيز موادی بوده كه در تماس با آب ايجاد گازهای قابل اشتعال نمايند. همچنين جامداتي (به غياراز مواد منفجره)كه فوراً دچار احتراق شده و يا موجب آتش سوزی مي شوند نيز در اين كلاس طبقه بندی مي شوند.

اين كلاس شامل 3 ساب كلاس مي باشد:

کلاس 1-4 : جامدات قابل اشتعال

موادی كه به راحتي مشتعل شده و قابل احتراق هستند.

مثال: نيتروسلولز، فسفرها، كبريت ها و اسيدپيكريک

 

کلاس 1-4 :جامدات با پتانسيل احتراق خودبخودی

مثال: ذغال، پنبه و فسفر سفيد

 

کلاس 3-4 :جامدات خطرناک در حالت مرطوب

جامداتي است كه در تماس با آب ايجاد گازهای قابل اشتعال مي كنند.

مثال: فسفيد آلومينيوم و كاربيد كلسيم

 

کلاس 5 مواد اکسید کننده

Oxidizing Substances

مواد اكسيد كنننده شامل 2 ساب كلاس مي باشد:

کلاس 1-5 : مواد اكسايد كننده  (به غير از پراكسايدهای آلي)

مانند پراكسيد هيدروژن، هيپوكلريت كلسيم )كه در استخرها استفاده مي شود( نيترات آمونيوم و نيترات های آلي.

کلاس 2-5 :  پراكسيدهای آلي(جامد يا مايع)

مثال: پراكسيد متيل اتيل كتن، بنزوئيل پراكسيد، دی بنزول و پراستيک اسيد.

مواد اكسيد كننده به خودی خود لزوماً قابل احتراق نيستند اما ممكن است موجب احتراق ساير مواد شوند. به عنوان مثال پراكسيد سديم در حضور آب ايجاد واكنش قوی اگزوترميک )گرمازا( شده و نياز در اختلاط با ذغال نيز موجب احتراق خودبخودی گردد.

پراكسيدهای آلي دارای ساختاری با اكسيژن دو ظرفيتي مي باشند. اين مواد از نظر حرارتي موادی ناپايدار بوده و بنابراين ممكن است خودبخود تجزيه شده كه گاهي مي تواند موجب  واكنشهای انفجار شده و يا به سرعت بسوزند و يا در مقابل ضربه يا اصطكاک حساس بوده و يا با ساير مواد واكنشهای خطرناكي ايجاد نمايند.

 

کلاس 6 مواد سمي و عفونت زا

(Toxic and Infectious Substances)

اين كلاس شامل 2 ساب كلاس مواد سمي و مواد عفوني مي شوند.

کلاس 1-6 : مواد سمي )شامل مايعات و جامدات سمي( مواد سمي شامل موادی هستند كه منجر به مرگ و يا صدمات جدی و آسيب شديد به سلامتي انسان در صورت بلعيده شدن، استنشاق و يا از طريق تماس پوستي مي شوند.

مثال: سيانيد سديم ، سيانيدها و تركيبات آرسنيک.

 

کلاس 1-6 : 5مواد عفوني

موادی هستند كه عفونت زا شناخته شده و يا امكاناً حاوی عوامل بيماری زا ،(ميكرو ارگانيسم ها) شامل باكتريها،ويروسها، ريكتزيا، پارازيت ها و قارچها هستند. واكسنها و نمونه های پاتولوژی مثال هايي از اين دست هستند.

دستورالعمل نگهداری، نحوه كار و نحوه دفع مواد عفوني بايد تابع مقررات بهداشتي و نحوه حمل و نقل اين گروه از مواد تابع مقررات حفاظت محيط زيست باشد.

 

كلاس 7- مواد راديواكتيو

(Radioactive Substances)

اين كلاس شامل مواد يا تركيب موادی هستند كه كه دائماً از خود امواج راديواكتيو ساطع مي كنند.

برای اين كلاس ساب كلاس خاصي در نظر گرفته نشده ولي گروههای بسته بندی مختلف در نظر گرفته مي شود.

مثال: راديو ايزوتوپها و اورانيوم

 

کلاس 8- مواد خورنده

(Corrosives)

مواد خورنده موادی هستند جامد يا مايع كه مي توانند از طريق اثار شيميايي موجب آسيب بافتهای زنده و وسايل و تجهيزات در هنگام تماس با آنها گردند.

مثال: هيدروفلوريک اسيد، هيدروكسيدسديم و كلر استخرها.

 

كلاس 9- مواد متفرقه

(Miscellaneous)

اين كلاس خطر مواد متفرقه ای كه عمدتاً شديد نبوده و در كلاسهای ديگر تقسيم بندی نشده اند را نشان مي دهند.

مانند مواد مغناطيسي شديد، آئروسل ها، كودهای نيترات آمونيوم و گرانول های پلي استر.

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.