روش کار ارزیابی ریسک کلی صنعت

در  روش ارزیابی ریسک جهت انجام ارزیابی  اولیه در صنعت اقدامات زیر صورت می گیرد:

در ابتدا برخی فرایندهای عملیاتی شرکت مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد  و طبق جدول ارزیابی ریسک اولیه موجود شناسایی خطرات واکاوی فرایند ها و ارزیابی ریسک کلی صنعت دسته بندی و طبقه بندی می گردید جهت کسب اطلاعات لازم این بخش فعالیت زیر صورت می گیرد :

 

  • مشاغلی که دارای بالاترین صدمات یا بیماری شغلی هستند.
  • مشاغلی که به طور باقوه میتوانند باعث بروز صدمات یا بیماری شغلی جدی شوند،هرچنداز حوادث قبلی درموردآنهانداشته باشیم.
  • مشاغلی که یک خطای انسانی ساده درآنهامیتواند منجربه بروزحوادث یاصدمات جدی شود.
  • مشاغلی که جدیدهستندویاتغییراتی درفرایندها یارویه ی کاری آنهااتفاق افتاده باشد.
  • مشاغلی که به اندازه کافی پیچیده هستند ونیاز به دستورالمعل مکتوب دارند.

 

 

دراین بخش روش ارزیابی ریسک جهت انجام ارزیابی ریسک اولیه در صنعت اقدامات زیرصورت می گیرد:

 

1- کسب مجوز و انجام هماهنگی لازم جهت بازدید  از بخش ها

2- بازدید و مشاهده مستقیم میدانی در زمان های مختلف

3- مصاحبه با کارگران و اپراتور هر بخش به منظور کسب اطلاعات لازم از نحوه فرایند

4- مصاحبه با سرپرست خط تولید به منظور کسب اطلاعات مشاغل  و فرایند

5- یادداشت برداری از فرایند ها

 

اطلاعات حاصل ازاین فعالیت هادربخش شناسایی خطرات/واکاوی فرایندهاوارزیابی ریسک کلی موجود میباشد.

 

درانتها نیز ریسک ها و خطرات مشاغل موردتحلیل وارزیابی قرارمی گیرد  وبدین منظور برای تکمیل جدول ارزیابی ریسک کلی گام های زیرصورت انجام خواهد گرفت :

 

1-تکمیل کاربرگ شناسایی و واکاوی خطرات دستورالعمل

2- براورد قابلیت کشف /اثر و احتمال وقوع برای هر یک از خطرات شناسایی شده

3- بدست اوردن شاخص  برای تمامی خطرات (ضرب پارامتر های قابلیت کشف /شدت اثر /احتمال وقوع )

4- بدست اوردن انحراف معیار و آر پی ان  جهت تعیین حد پایین و حد بالای کنترل

5- ارزشیابی خطرات و الویت بندی مشاغل از لحاظ سطح ریسک

6- خطراتی که الویت ریسک بالاتری داشتند مورد برسی و واکاوی بیشتری قرار میگیرند   

 

برای خطراتی که دارای ریسک ناایمن بودند جهت تحلیل و ارزیابی بیشتر واکاوی خطر به روش بوتای با صوت نرم افزار موجود انجام خواهد گرفت و همچنین برای خطراتی که دارای ریسک بالا می باشد در ابتدا اقدامات اصلاحی در جدول ارزیابی ریسک نوشته شده و سپس بنا به نیاز  صنعت طرح هایی در حوزه زیر نوشته شده موجود می باشد:

۱-طرح کار در ارتفاع

۲-طرح واکنش در شرایط اضطراری

 

فاطمه گرایلی
فاطمه گرایلی

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.