تعريف بهداشت
تعريف بهداشت

تعريف اوليه بهداشت:

پيشگيري از شيوع بيماريها

 

تعريف امروزي بهداشت:

رفاه کامل فيزيکي، اجتماعي و روحي و نه فقط عدم وجود بيماري

 

عوامل مضر محيطي

 • عوامل طبيعي
 • عوامل انساني

 

انواع مخاطرات محيطي

 • عوامل عفوني
 • محرکها
 • عوامل فيبروتيک دستگاه تنفسي
 • مواجه با مواد خفه کننده
 • مواجه با مواد آلرژن
 • مواجه با مواد سموم متابوليک
 • عوامل فيزيکي
 • عوامل رواني
 • مواجه با عوامل موتاژن
 • مواجه با عوامل تراتوژن
 • مواجه با عوامل سرطانزا

 

عوامل عفوني

انواع ميکروارگانيسم هاي بيماري زا همچون باکتريها، قارچ ها، تک ياخته ها و ويروس ها.

 

محرک هاي پوستي

انواع آفت کش، اسيد سولفوريک، فسفر سفید و…

سوختگی با فسفر سفید – این نوع فسفر در برابر اکسیژن بطور خود به خود آتش می گیرد.

 

محرک هاي تنفسي

SO2 يک محرک دستگاه تنفسي فوقاني است.

NO2يک محرک دستگاه تنفسي  تحتاني است.

محرک های تنفسی می توانند منجر به بیماری هایی نظیر رینیت، فارنژیت و برونشیت گردند.

 

عوامل فيبروتيک دستگاه تنفسي

گرد و غبار ذغال سنگ منجر به بيماري ريه سياه مي گردد.

گرد و غبار پنبه کوهي  منجر به بيماري آزبستوزيس مي گردد.

گرد و غبار پنبه منجر به ايجاد بيماري ريه قهوه اي مي گردد.

بخارات فلزات نيز مي تواند منجر به بروز برخي بيماريها شود.

 

خفه کننده ها

خفه کننده هاي سيستماتيک: همچون منواکسیدکربن، این ترکیب قادر است تغییر ماهیت شیمیایی هموگلبین خون از اکسیژن رسانی جلوگیری نماید.

خفه کنند هاي ساده: همچون N2، اگرچه سمی نیستند لیکن می توانند باعث کاهش غلظت اکسیژن محیط شده و خفگی را حادث نماید.

 

آلرژن ها:مواد حساسيت زا که منجر به بروز پاسخ هاي ايمني توسط بدن انسان مي شود.

محیا دژکام
محیا دژکام

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.