بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای عبارت است از دانش:پیش بینی،تشخیص،ارزیابی و کنترل خطرهای بهداشتی در محیط کار.

پیش بینی:

پیش بینی خطر در محیط کار که ممکن است در آینده ایجادگردد.

راهکار مناسب جهت حذف مشکلات:

فواید :

صرفه جویی هزینه

لازمه :

فعالیت در طراحی فن آوری ، فرایند تولید و محیط کار

تشخیص:

تشخیص مشکلات در یک محیط کاری

لازمه:

اطلاعات گسترده از فرایند تولید ، چیدمان دستگاه ها ، مواد خام مصرفی و تولید شده .بازدید از محیط کاردر این مرحله گونه عامل زیان آور و رویارویی کارکنان با این عوامل تعیین می شود .

ارزیابی :

در ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار شدت این عوامل و میزان رویارویی کارکنان با آنها تعیین می شود .مقایسه یافته ها با اندازه های استانداردو در نهایت نتیجه گیری نهاییدر صورت رویارویی با عوامل زیان آور بیش از اندازه مجاز :اقدام هایی برای حذف یا کاهش رویارویی.

کنترل:

بعد شناسایی و ارزیابی عوامل زیان آور :

طراحی راهبرد کنترل یا طراحی برای کاهش رویارویی تا سطح پذیرفتنی آموزش کارکنان ، سرپرستان و مدیریت ، جزئی از برنامه های کنترلی است .بعد از مهار عامل زیان آور : بازنگری و ارزیابی پیوسته جهت اطمینان از اثر بخشی مطلوب شیوه های کنترلی زمانی کاراتر می شود که با برنامه پایش سلامت و معاینه پزشکی کارکنان همراه گردد .

محیا دژکام
محیا دژکام

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.