استعلام کارت سلامت و هوشمند رانندگان

كارت هوشمند، كارتي با ضريب امنيتي بالاست كه امكان ذخيره‌سازي اطلاعات و لحاظ نمودن اطلاعات كارت با ساير سيستم‌هاي عملياتي راكه اهم آنها به شرح ذيل است، تامين مي‌نمايد:
– امكان شناسايي دقيق رانندگان و تشخيص رانندگان فعال از غير فعال
– جلوگيري از صدور كارت‌هاي تكراري يا تقلبي
– ايجاد گردش كارOnline
– پيش‌بيني مراحل صدور، تمديد، المثني و تجديد كارت شناسايي
– استفاده از كارت و سهولت در صدور بارنامه / صورت وضعيت و يا سيستم نوبت‌دهي در پايانه‌ها
– ثبت تخلفات راننده در كارت شناسايي

به استناد تبصره ذيل ماده ۶ قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب ۱۳۸۱ و با عنايت به تفويض اختيار شماره ۱۳۰۵۶/۱۱ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۸۵ مقام عالي وزارت راه و شهرسازي و بند ( پ ) ماده ( ۴ ) آئين نامه اجرائي تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳۱ ) و ( ۳۲ ) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، دستور العمل صدور ، تمديد ، تعويض و لغو برگ فعاليت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهري و روستائي به شرح ذيل مي باشد :
ماده يک : در اين مجموعه دستور العمل ، اصلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند :
الف ) سازمان : منظور سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مي باشد .
ب ) اداره کل استان : منظور ادارات کل حمل و نقل و پايانه هاي سراسر کشور مي باشد .
ج ) : راننده : شخصي که مطابق آئين نامه راهنمائي و رانندگي مجاز به رانندگي با وسائل نقليه عمومي باري و مسافري مربوطه مي باشد .
د ) : برگ فعاليت ( کارت هوشمند) : برگه اي است که مطابق ضوابط مندرج در اين دستور العمل به عنوان مجوز فعاليت رانندگان در بخش حمل و نقل عمومي بين شهري به طور جداگانه در بخش حمل و نقل بار و مسافر و روستائي صادر گرديده و به منزله شناشنامه فعاليت راننده مي باشد . اين برگه ممکن است به صورت الکترونيکي ( هوشمند) يا غير الکترونيکي باشد و در هر صورت در اين دستور العمل از آن به عنوان « برگ فعاليت » نام برده مي شود .
تبصره : برگ فعاليت ( کارت هوشمند ) در بخش حمل و نقل روستائي به رنگ متمايز صادر خواهد شد .
هـ ) فرم شناسائي راننده : فرمي ( الکترونيکي يا کاغذي ) است خاص درج خلاصه اطلاعات مربوط به راننده ( مندرج در بند ج ) در بخش حمل و نقل عمومي بين شهري و روستائي .
و ) دوره آموزشي رانندگان : به مجموعه اي از مطالب و مهارت هاي آموزشي مرتبط با حرفه رانندگي حمل و نقل عمومي برون شهري و روستائي گفته مي شود که طبق مقررات و دستور العمل هاي آموزش ابلاغ شده است .
ز ) برگ سلامت : مدرکي است براي تعيين صلاحيت جسمي و روحي رانندگان حمل و نقل عمومي برون شهري و روستائي که صرفاً توسط مراکز طب کار مورد تائيد سازمان و مطابق دستور العمل اجرائي « نحوه انجام معاينات پزشکي و ضوابط صدور برگ سلامت رانندگان » مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي صادر مي گردد .
فصل اول : صدور برگ فعاليت ( کارت هوشمند )
ماده دو : شرايط مربوط به صدور برگ فعاليت راننده به صورت زير مي باشد :
۱٫ داشتن شرايط سني به شرح ذيل :
– رانندگان سواري و ميني بوس حداقل ۲۳ سال .
– راننگان اتوبوس حداقل ۲۵ سال . اين گروه از رانندگان براي سال اول صرفاً مي بايست به عنوان راننده دوم در بخش حمل و نقل برون شهري مسافر نمايند و در مسير هائي که نياز به يک راننده دارد فعاليت ننمايند .
– رانندگان داراي گواهينامه پايه دوم صرفاً براي فعاليت با کاميون با حداکثر مجموع وزن و ظرفيت بار ۶ تن حداقل ۲۳ سال و رانندگان داراي گواهينامه پايه يک حداقل ۲۵ سال .
لازم به ذکر است حداکثر سن براي کليه رانندگان به استثناء رانندگان بخش حمل و نقل روستائي ۵۵ سال مي باشد .
تبصره : در مورد رانندگاني که سابقه پرداخت حق بيمه رانندگي و يا مدارک و مستندات قانوني مبني بر سابقه رانندگي بر روي وسائل نقليه مربوطه را دارند ، با احراز موضوع توسط اداره کل استان تا سقف حداکثر ۱۰ سال سنوات آن ها به حداکثر سن مزکور اضافه خواهد شد .
۲٫ داشتن گواهينامه معتبر رانندگي متناسب با نوع وسيله نقليه مورد استفاده .
۳٫ دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي سوم راهنمائي ( سيکل ) يا معادل آن براي رانندگان برون شهري و مدرک پايان دوره ابتدائي يا دوره تکميلي نهضت سواد آموزي براي رانندگان حمل و نقل روستائي .
تبصره ۱ : رانندگاني که از قبل در حوزه حمل و نقل جاده اي فعاليت داشته و تا کنون به دليل دارا نبودن مدرک تحصيلي مورد نظر موفق به اخذ برگ فعاليت نشده اند ، با احراز موضوع توسط اداره کل استان حداکثر تا شش ماه از تاريخ ابلاغ اين دستور العمل مي توانند با ارائه مدرک تحصيلي پايان دوره ابتدائي يا دوره تکميلي نهضت سواد آموزي و با رعايت ساير شرايط نسبت به دريافت برگ فعاليت اقدام نمايند . پس از پايان مدت تعيين شده کليه متقاضيان بايستي شرايط تحصيلي مورد نياز را احراز نمايند .
تبصره ۲ : رانندگاني که قصد فعاليت در حمل و نقل روستائي را دارند با تاکيد اداره کل استان ، تا يک سال از تاريخ ابلاغ اين دستور العمل مي توانند بدون رعايت شرايط دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي نسبت به دريافت برگ فعاليت ( کارت هوشمند ) اقدام نمايند . پس از پايان مدت يک سال کليه متقاضيان برگ فعاليت حمل و نقل روستائي بايد شرايط تحصيلي مورد نياز را احراز نمايند .
تبصره ۳ : مدرک تحصيلي آزادگان و جانبازان جهت فعاليت در حمل و نقل برون شهري يک مقطع بالا تر در نظر گرفته مي شود .
۴٫ دارا بودن برگ صحت و سلامت جسمي و روحي رانندگي معتبر صادر شده توسط مراکز مورد تائيد سازمان .
۵٫ داشتن تابعيت ايران .
تبصره : اتباع خارجي در صورت داشتن پروانه کار معتبر از سوي وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي و احراز ساير شرايط ماده ۲ مي توانند درخواست صدور برگ فعاليت نمايند . بديهي است مدت اعتبار برگ فعاليت صادره نبايستي بيشتر از مدت اعتبار پرانه کار باشد و کار باشد .
۶٫ گذراندن دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي مطابق دستور العمل سازمان .
۷٫ نداشتن سابقه محکوميت قطعي کيفري که موجب محروميت از حقوق اجتماعي مي گردد .
۸٫ نداشتن ممنوعيت قانوني براي رانندگي با وسائل نقليه مربوطه .
۹٫ عدم تصدي به شغل تمام وقت و مستمر در قواي سه گانه و نيرو هاي مسلح و نهاد هاي انقلابي و مؤسسات عمومي غير دولتي و عدم اشتغال به حرف موضوع قانون نظام صنفي .
تبصره : صدور برگ فعاليت براي افراد بازنشسته ممنوع مي باشد .
۱۰٫ رانندگان متقاضي فعاليت در حمل و نقل روستائي فقط مجاز به رانندگي در مسير هائي که از مبادي روستا ها به روستا ها انجام مي شود به شرطي که در مسير تردد آن ها شهر و يا شهرستان وجود نداشته باشد و يا از مبادي روستا ها به نزديکترين شهر ها و شهرستان ها ( و بلعکس ) انجام مي شود ، خواهند بود .
ماده سه : مدارک مورد نياز جهت صدور برگ فعاليت عبارت است از :
۱٫ درخواست کتبي ( يا الکترونيکي ) مبني بر تقاضاي صدور برگ فعاليت در بخش هاي باري يا مسافري و اعلام و اقرار مبني بر عدم اشتغال موضوع بند ۹ ماده ۲ اين دستور العمل .
۲٫ ارائه اصل و تصوير کليه صفخات شناسنامه ، کارت ملّي ، گواهينامه رانندگي معتبر مرتبط با نوع وسيله نقليه ، گواهي عدم اعتياد از مراکز مجاز مورد تائيد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي ، مدرک تحصيلي .
۳٫ ارائه اصل و تصوير کارت پايان خدمت سربازي يا معافيت دائم براي متقاضيان ذکور ( مطابق مقررات نظام وظيفه ) .
۴٫ دو قطعه عکس ۳ در ۴ تمام رخ ، رنگي با زمينه روشن مربوط به يک سال اخير .
۵٫ اصل و تصوير فيش واريزي مربوط به صدور برگ فعاليت به حساب مربوطه .
۶٫ ارائه گواهي سوء پيشينه قطعي کيفري ( عدم محروميت از حقوق اجتماعي ) .
۷٫ ارائه گواهي يا معرفي نامه معتبر ممهور به مهر سازمان تأمين اجتماعي يا صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير .
تبصره : کليه آزادگان و جانبازان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران از شمول اين بند مستثني بوده و ارائه گواهي ممهور از بنياد مربوطه کفايت مي نمايد .
۸٫ برگ سلامت رانندگان توسط مراکز طب کار و گذراندن دوره هاي آموزشي که از طريق سيستم توسط کاربر کنترل و تائيد مي گردد .
۹٫ ارائه معرفي نامه از انجمن هاي صنفي رانندگان بار و مسافر در شهرستان و يا استان مربوطه و در صورت عدم وجود انجمن از کانون ذيربط .
فصل دوم : تمديد برگ فعاليت
ماده پنج : دارنده برگ فعاليت مکلف است حداقل يک ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار برگ فعاليت ، نسبت به تمديد آن از طريق مرجع صادر کننده اقدام نمايد . مدارک مورد نياز جهت تمديد برگ فعاليت به شرح ذيل مي باشد :
۱٫ ارائه درخواست کتبي ( يا الکترونيکي) از سوي راننده به همراه اعلام نشاني و شماره تلفن همراه ، کد پستي محل سکونت متقاضي و اعلام و اقرار مبني بر اشتغال به مشاغل موضوع بند ۹ ماده ۲ اين دستور العمل .
۲٫ دارا بودن برگ سلامت معتبر اخذ شده از مراجع ذيربط .
۳٫ دارا بودن گواهي عدم اعتياد از مراکز مجاز مورد تائيد وزارت بهداشت ، درمان و پزشکي .
۴٫ دارا بودن گواهينامه معتبر رانندگي متناسب با نوع وسيله نقليه مورد استفاده .
۵٫ دارا بودن مدرکي دال بر رعايت تابعيت ايراني يا داشتن پروانه کار معتبر در مورد اتباع خارجي .
۶٫ حداکثر سن متقاضي براي فعاليت در حرفه رانندگي در بخش حمل و نقل عمومي بين شهري و روستائي ۶۹ سال مي باشد . بديهي است به محض رسيدن به سن ۶۹ سال در هر زماني برگ فعاليت غير فعال خواهد شد .
۷٫ دارا بودن معرفي نامه از انجمن هاي صنفي رانندگان بار و مسافر در شهرستان و يا استان مربوطه و در صورت عدم وجود انجمن از کانون ذيربط به استثناء بخش حمل و نقل روستائي .
۸٫ دارا بودن کارکرد به ميزان حداقل تعداد ۲۴ فقره بارنامه رسيد شده به صاحب کالا و به همراه مسافت ۱۰۰۰۰ کيلومتر با بارنامه در طي يک سال جهت احراز فعاليت حرفه اي در بخش حمل و نقل عمومي براي رانندگان حمل و نقل کالاي برون شهري ( به استثناي رانندگان ناوگان فوق سنگين ) .
۹٫ دارا بودن کارکرد به ميزان حداقل ۶۰ فقره صورت وضعيت مسافري و به همراه حداقل طي مسافت ۳۰۰۰۰ کيلومتر يا صورت وضعيت در طي يک سال براي رانندگان حمل و نقل مسافر برون شهري .
۱۰٫ دارا بودن کارکرد به ميزان حداقل تعداد ۲۴ فقره بارنامه رسيد شده به صاحب کالا و يا ۶ فقره راهنامه يا ( CMR) رسيد شده در بخش حمل و نقل بين المللي .
۱۱٫ دارا بودن کارکرد به ميزان حداقل تعداد ۲۴ صورت وضعيت مسافري و به همراه حداقل طي مسافت ۴۰۰۰ کيلومتر يا صورت وضعيت در طي يک سال براي رانندگان حمل و نقل روستائي .
تبصره ۱ : برگ فعاليت رانندگان وسائل نقليه روستائي که مطابق آئين نامه اجرائي موارد معافيت از اوراق صورت وضعيت مسافري و بارنامه ( موضوع تصويب نامه شماره ۱۳۴۴/ت ۱۴۱هـ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۶۹ هيات محترم وزيران و اصلاحات بعدي آن ) از صدور صورت وضعيت معاف مي باشند ، با تائيد اداره کل استان مبني بر فعاليت راننده در حمل و نقل روستائي در طي يک سال گذشته قابل تمديد مي باشد .
تبصره ۲ : در بخش باري مبناي محاسبه مسافت براي مسير هاي کمتر از ۵۰۰ کيلومتر فقط جهت کارکرد راننده اول مد نظر قرار مي گيرد و کارکرد راننده در مسافت هاي بيش از ۵۰۰ کيلومتر به تعداد رانندگان تقسيم مي گردد .
تبصره ۳ : رانندگاني که به دلايل موجه و مستندات قانوني نتوانند حداقل کارکرد اعلام شده در اين ماده را احراز نمايند با بررسي و تائيد اداره کل استان تمديد برگ فعاليت بلامانع مي باشد . ضمناً اعضاي هيئت مديره و بازرسين انجمن هاي ( و کانون ) صنفي از ارائه کارکرد هاي اشاره شده در اين ماده معاف مي باشند .
۱۲٫ دارا بودن گواهي يا معرفي نامه معتبر ممهور به مهر سازمان تأمين اجتماعي يا صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير حسب اعلام سازمان گواهي يا معرفي نامه مذکورمي تواند به صورت الکترونيکي باشد .
تبصره ۱ : کليه آزادگان و جانبازان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران از شمول اين بند مستثني بوده و ارائه گواهي ممهور از بنياد مربوطه کفايت مي نمايد .
تبصره ۲ : رانندگاني که پيش از ابلاغ بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۰۸۶۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ و بر اساس گواهي هاي صادره از سوي ساير شرکت هاي بيمه داراي حمايت مشابه قانون تأمين اجتماعي ، نسبت به دريافت کارت هوشمند خود اقدام نموده اند در صورت احراز ساير شرايط مربوط به تمديد برگ فعاليت ( کارت هوشمند ) از شمول اين بند مستثني مي باشند .
۱۳٫ گذراندن دوره هاي باز آموزي براي رانندگان مطابق دستور العمل آموزش شاغلين حمل و نقل جاده اي که از طريق سيستم توسط کاربر کنترل و تائيد مي گردد .
ماده شش : در صورت ارائه مدرک مذکور در ماده ۵ و عنداللزوم تصحيح اطلاعات مربوط به فرم شناسائي راننده ( در موارد تغيير در هر يک از اقلام اطلاعاتي مربوط با دريافت مدارک هستند ) و در صورت عدم وجود ممنوعيت از رانندگي عمومي بين شهري مطابق تصميم کميسيون ماده ۱۱ اين دستور العمل با تصميم مراجع قضائي ، برگ فعاليت راننده براي مدت ۱ سال تمديد خواهد شد .
ماده هفت : چنانچه دارنده برگ فعاليت پس از تاريخ اتمام اعتبار برگ فعاليت نسبت به تمديد آن اقدامي ننمايد برگ فعاليت مذکور توسط سازمان غير فعال و پس از سپري شدن مدت زمان يک سال از تاريخ اتمام اعتبار برگ فعاليت و عدم تمديد آن توسط راننده برگ فعاليت باطل و از درجه اعتبار ساقط طلقي مي گردد . بديهي است که در صورت تمايل راننده به ادامه فعاليت در حمل و نقل برون شهري بعد از مدت ياد شده به عنوان متقاضي جديد با وي رفتار خواهد شد . در مواردي که راننده دلايل مثبته و مستندات قانوني براي عدم مراجعه خود براي تمديد ارائه نمايد با تائيد اداره کل استان ، برگ فعاليت قابل تمديد است .
فصل سوم : تعويض برگ فعاليت يا صدور المثني
ماده هشت : در صورت غير قابل استفاده شدن برگ فعاليت يا ايجاد تغييراتي در اطلاعات مربوط به راننده که تعويض برگ فعاليت را ضروري نمايد با رعايت شرايط مقرر در مواد ۵ و ۶ و دريافت هزينه مربوطه ، برگ فعاليت جديد با اعتبار يک ساله صادر مي گردد . متقاضي تعويض مي بايست برگ فعاليت قبلي را ارائه نمايد .
تبصره ۱ : با درخواست راننده تغيير نوع فعاليت از باري به مسافري يا بلعکس ف پس از گذراندن دوره آموزشي مرتبط با فعاليت جديد مطابق بند ۶ ماده ۲ تنها براي يک بار در طول دوره اعتبار امکان پذير است . تغيير فعاليت بيش از يک بار در طول دوره اعتبار منوط به تشخيص و تائيد اداره کل استان است .
تبصره ۲ : رانندگان داراي برگ فعاليت حمل و نقل باري و مسافري عمومي بين شهري مي توانند در حمل و نقل روستائي فعاليت نمايند ليکن رانندگان حمل و نقل روستائي جهت فعاليت در حمل و نقل عمومي بين شهري مي بايست نسبت به اخذ برگ فعاليت مربوطه ( باري يا مسافري عمومي بين شهري ) اقدام نمايند .
ماده نه : صدور برگ فعاليت المثني صرفاً در موارد مفقود ، سرقت يا معدوم شدن امکان پذير بوده و با رعايت موارد ذيل قابل انجام مي باشد :
۱٫ برگ فعاليت پس از اعلام متقاضي مبني بر مفوقد ، سرقت يا معدم شدن غير فعال مي گردد .
۲٫ در صورت سرقا برگ فعاليت موضوع با ذکر چگونگي مورد به نيروي انتظامي اعلام و گواهي لازم از مراجع ذيصلاح اخذ گردد .
۳٫ ارائه تعهد محضري در خصوص پذيرش مسئوليت عواقل ناشي از هر گونه سوء استفاده احتمالي و عودت برگ فعاليت در مواردي که پيدا شود ( مفقودي و سرقتي ) .
۴٫ ارائه تصوير يک نوبت آگهي مبني بر مفقود شدن يا به سرقت رفتن برگ فعاليت در يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار .
تبصره ۱ : پس از انجام اقدامات فوق الاشاره از سوي راننده ، اداره کل مي تواند با رعايت مفاد ماده ۳ اين دستور العمل نسبت به صدور برگ فعاليت المثني به مدت اعتبار باقيمانده برگ فعاليت قبلي اقدام نمايند قيد عبارت المثني در برگ فعاليت الزامي مي باشد .
تبصره ۲ : صدور برگ فعاليت المثني براي هر راننده بيش از دو مرتبه پس از بررسي مدارک و مستندات مربوطه و اخذ تعهد محضري توسط اداره کل استان و صرفاً با تائيد سازمان امکان پذير مي باشد .
فصل چهارم : ضوابط و شرايط لغو برگ فعاليت
ماده ده : در صورت از بين رفتن هر يک از شرايط و ضوابط مربوط به صدور برگ فعاليت ، اط ريق سازمان يا اداره کل استان برگ فعاليت مذکور غير فعال گشته و دارنده آن تا زمان اخذ برگ فعاليت معتبر کجاز به رانندگي با وسائل نقليه عمومي جاده اي نمي باشد .
ماده يازده : در صورت ارتکاب هر يک از تخلفات مندرج در جدول موضوع اين ماده ، کميسيون استاني موضوع تفويض اختيار شماره ۷۱/۱۲۰۹۵۷ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۱ و کميسيون ستادي موضوع بند هاي ۷ و ۸ تفويض اختيار فوق الذکر مستقر در دفتر حقوقي سازمان متشکل از مدير کل دفتر حقوقي ، يکي از مديران حوزه حمل و نقل حسب موضوع تخلف و رئيس انجمن صنفي رانندگان باري يا مسافري ( حسب مورد ) به تخلفات اعلامي رسيدگي و با توجه به نوع ، دفعات و تکرار تخلفات نسبت به غير فعال نمودن موقت اعتبار برگ فعاليت از يک ماه تا يک سال اقدام خواهند نمود . در صورت تکرار تخلف بيش از سه بار ظرف مدت دو سال کميسيون مذکور مجاز است برگ فعاليت متخلف را به طور دائم لغو نمايد .
تبصره ۱ : در صورت ارتکاب تخلف منجر به بروز تصادف فوقتي شديد جاده اي ( رديف ۱۵ جدول تخلفات راننده ) کميسيون مربوطه اختيار دارد مدت زمان غير فعال نمودن برگ فعاليت و يا محروميت از رانندگي در حمل و نقل عمومي بين شهري راننده مقصر در حادثه را متناسب با شدت تصادف از سه ماه تا دو سال تعيين نمايد .
تبصره ۲ : در اجراي اين ماده راننده مربوطه در مدت غير فعال بودن برگ فعايت حق فعاليت در بخش حمل و نقل عمومي جاده اي را نداشته و در صورتي که برگ فعاليت راننده شاغل در بخش حمل و نقل مسافر غير فعال گردد ، راننده مذکور تحت هيچ شرايطي مجاز به فعاليت در بخش حمل و نقل عمومي بار و روستائي نيز نمي باشد و در صورتي که برگ فعاليت راننده شاغل در حمل و نقل عمومي بار غير فعال گردد ، راننده مذکور تحت هيچ شرايطي مجاز به رانندگي در بخش حمل و نقل مسافر و روستائي نيز نمي باشد .
تبصره ۳ : در صورت رأي مراجع قضائي مبني بر محروميت از رانندگي برگ فعاليت مربوطه در مدت محروميت غير فعال مي گردد .
ماده دوازده : چنانچه متقاضي صدور برگ فعاليت ظرف مدت يک سال از تاريخ صدور برگ فعاليت جهت دريافت آن مراجعه ننمايد برگ مزبور ابطال خواهد شد و در صورت مراجعه بعد از انقضاي مهلت ياد شده ، با وي به عنوان متقاضي جديد رفتار خواهد شد . در مواردي که راننده مثبته و مستندات قانوني براي عدم مراجعه خود ارائه نمايد ( مانند عدم امکان تمديد به موقع برگ فعاليت به دليل تصميم مرجع قضائي يا تصميم کميسيون موضوع ماده ۱۱ اين دستور العمل ) با تائيد اداره کل استان ، امکان صدور برگ فعاليت ميسر خواهد شد .
رديف    تخلف
۱    واگذاري برگ فعاليت به غير و همچنين دخل و تصرف در مندرجات آن
۲    حمل مواد مخدر و ساير کالا هاي قاچاق ، جعل اسناد ، حمل و گمرکي و يا استفاده از اسناد مجعول مذکور مشروط به صدور ردي مراجع ذيصلاح قضائي مبني بر محکوميت راننده
۳    نرسانيدن بار يا مسافر به مقصد مطابق مفاد مندرج در بارنامه يا بليط سفر يا ( CMR)
۴    رانندگي بدون داشتن برگ سلامت مجاز و معتبر
۵    رانندگي بدون داشتن گواهينامه رانندگي مجاز و معتبر
۶    در اختيار گذاشتن وسيله نقليه به راننده اي که مشخصات وي در بارنامه و صورت وضعيت يا ( CMR) درج نگرديده است
۷    رانندگي با وسائل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز
۸    حمل بار يا مسافر اضافه بر ظرفيت مندرج در کارت مشخصات خودرو
۹    عدم مهار مناسب بار
۱۰    حرکت با محموله ترافيکي در مسير يا ساعت غير مجاز
۱۱    عدم رعايت شئونات و موازين شرعي و اخلاقي در محل فعاليت شرکت حمل و نقل ، محيط پايانه هاي بار و مسافربري و يا در حين سفر
۱۲    فقدان يا عدم بکار گيري تجهيزات ايمني
۱۳    دستکاري در سامانه سنجش سرعت
۱۴    ارتکاب تخلف منجر به بروز تصادف منتهي به جرح
۱۵    ارتکاب تخلف منجر به بروز تصادف منتهي به فوت
۱۶    عدم رعايت مقررات حمل بار هاي عادي و ترافيکي در جاده هاي کشور
۱۷    جابجائي بار يا مسافر بدون بارنامه يا صورت وضعيت يا ( CMR) و يا استفاده مکرر از يک بارنامه يا صورت وضعيت و ( CMR) صادر شده توسط مشمولين ماده ۶ قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون الزام مصوب سال ۱۳۶۸
۱۸    عدم رعايت مقررات حمل و نقل مواد خطرناک ( مرتبط با راننده )
۱۹    استفاده از وسيله اي که با کارت مشخصات مطابقت ندارد
۲۰    رانندگي با وسيله نقليه فاقد برگ معاينه فني يا بيمه شخص ثالث
۲۱    حمل بار تجاري با وسيله نقليه عمومي مسافربري يا مواردي که مخل آسايش مسافران و نظم و بهداشت عمومي باشد
۲۲    اخذ وجه اضافي از مسافر
۲۳    مسافرگيري در اطراف پايانه مسافربري
۲۴    جابجائي اتباع خارجي غير مجاز
۲۵    عدم نصب برچسب توشه و فقدان توشه تحويلي مسافر
۲۶    عدم رعايت اصول بهداشتي در وسائل نقليه عمومي
۲۷    در اختيار گذاشتن وسيله نقليه به شخص فاقد صلاحيت از طرف دارنده برگ فعاليت
۲۸    استمعمال مواد مخدر يا روان گردان يا مشروبات الکلي مستند به رأي مراجع ذيصلاح قانوني و قضائي
۲۹    استفاده از محصولات صوتي و تصويري غير مجاز در هنگام سرويس دهي
۳۰    فعاليت در بخش حمل و نقل جاده اي با کارت هوشمند حمل و نقل روستائي
۳۱    فعاليت رانندگان داراي کارت هوشمند باري در حمل و نقل مسافري و بلعکس
۳۲    عدم صدور و تحويل بليط به مسافرين بين راهي يا عدم درج اسامي مسافرين بين راهي در صورت وضعيت
۳۳    عدم اراده خدمات مطلوب در حين سفر( عدم توقف به موقع براي اداي فرايض ديني مسافرين در حين سفر ، عدم توزيع پذيرائي ، عدم بکار گيري تجهيزات سرمايشي و گرمايشي مناسب و … )
۳۴    عدم رعايت مقررات عبور از آزاد راه ها
۳۵    عدم رعايت بخشنامه ها و دستور العمل هاي صادره از سوي سازمان

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.