ارزیابی ارگونومی به روش KIM
ارزیابی ارگونومی به روش KIM

عوامل ایجاد کننده بیماری‌های شغلی به پنج دسته تقسیم می‌شوند، از میان آن‌ها می‌توان به عوامل  ارگونومیکی و مکانیکی اشاره کرد.
امروزه یکی از تهدیدهای جدی موجود برای کارکنان، مشکلات اسکلتی عضلانی است. مشکلات اسکلتی عضلانی سبب مراجعه سالانه 70میلیون امریکایی، به مراکز درمانی شده و در مجموع، حدود 45تا 54میلیارد دلار صرف این مشکلات شده است.
مشکلات اسکلتی عضلانی یکی از شایعترین بیماری و صدمه‌هایی است که به دنبال کار ایجاد می‌شود. عواملی که زمینه ساز بروز این مشکلات هستند شامل: فعالیت تکراری و مکرر، وارد کردن نیروی شدید، راستای قامتی نامطلوب هنگام کار، استرس‌های تماسی، برخوردی و ارتعاشی و در نهایت، خستگی جسمی. مؤلفه‌هایی مانند فعالیت‌های مکرر، قرار گیری بدن در وضعیت نامناسب و نشستن‌های طولانی مدت بیشتر از بقیه‌ی عوامل ارگونومیک موجب بیشتر شدن مشکلات اسکلتی عضلانی می‌شود.
بر اســاس طبقــه بنــدی NIOSHاختــلالات اسـکلتی عضلانـی پـس از بیمـاری تنفسـی شـغلی از نظـر شـیوع، شــدت و امــکان پشــگیری در رتبــه دوم قــرار دارنــد.
از مهم‌تریــن روش‌هــا و رویکردها در جهــت کاهــش و کنتــرل ریســک اختـلالات اسـکلتی عضلانـی، اقدامـات کنترلـی بـا رویکـرد مهندسـی و اقدامـات مدیریتــی را می‌تــوان نــام بــرد. کنترل‌هــای مهندســی اولیــن و موثرتریــن رویکــرد بــرای کاهــش ریســک فاکتورهــای ایجــاد کننــده اختــلالات عضلانــی اســکلتی است. از جملــه ایــن رویکردهــا می‌تــوان طراحــی شــغل و وظیفــه، طراحـی محـل کار، طراحـی ابـزار و وسـایل مناسـب بـرای انجـام کار را نام برد.
یکی از راه های بررسی میزان استرس و تنش وارده به بدن ارزیابی پوسچر بوده که تاکنون روش‌های متفاوتی جهت اررزیابی پوسچر پیشنهاد شده است که مهمترین و متداول‌ترین آن ها RULA ، QECو REBA هستند.
یکـی از روش‌هـای ارزیابـی شـرایط محیـط کار ارزیابـی فیزیکـی است. اســتفاده از روش‌هــای فیزیکــی جهت ارزیابــی چگونگــی انجــام کار در هــر شــغل ضــروری است. یکــی از ایــن روش‌هــا روش شــاخص کلیــدی KIM است. به منظور ارزیابی میزان مواجهه بتا
مخاطرات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار طراحی شده است و دارای این مزیت می باشد که برای مشاغل بلند کردن، نگه داشتن، حمل کردن، هل دادن و کشیدن تفاوت قائل شده و برای ارزیابی ریسک هر یک از مشاغل مذکور چک لیست های متفاوتی وجود دارد.
شـاخص کلیـدی توسـط موسسـه فــدرال ایمنــی و بهداشــت شــغلی آلمــان در ســال 2001-2007 ارائـه شـده اسـت. KIMیکـی ازکامـل تریـن و معتبرتریـن روش‌‌های ارزیابــی وظایف دستی و وظایف حمل بار می‌باشد که دارای سـه کار برگ متفاوت است.
1. ارزیابـی وظایـف بلنـد کـردن؛ نگـه داشـتن و حمـل بـار KIM-LHC
2. ارزیابی وظایف کشـیدن / هل دادن بار KIM-PP
3. ارزیابــی وظایــف دســتی (وظایــف غیــر حمــل دســتی بــار KIM-MHO
در ایــن روش دامنــه خطــر در چهــار ســطح شــامل ســطوح 1-4 تقســیم میگردنــد. لــذا میتــوان اولویــت اقدامــات اصلاحــی را تعییــن و نســبت بــه آن اقــدام لازم را انجــام داد. در ایــن روش اگـر دامنـه خطـر در سـطح 1قـرار گیـرد، بدیـن معنـی خواهـد بـود کـه مقـدار بـار کـم، بـروز بـار فیزیکـی اضافـی بعیـد بـه نظـر میرســد و نیــازی بــه اقــدام اصلاحــی نمیباشــد واگــر دامنــه خطـر درسـطح 2قـرار گیردبدیـن معنـی خواهـد بـود کـه مقـدار بـار افزایـش یافتـه، بـار فیزیکـی اضافـی ممکـن اسـت بـرای افـراد بیــش از 40ســال وکمتــر از 21ســال رخ دهــد. بــرای آن گــروه افـراد، طراحـی مجـدد محیـط کار مفیـد خواهـد بـود واگـر دامنـه خطـر در سـطح 3قـرار گیردبدیـن معنـی خواهـد بـود کـه مقـدار بـار بـه شـدت افزایـش یافتـه اسـت، بـار فیزیکـی اضافـی ممکـن اســت بــرای افــراد عــادی رخ دهــد. طراحــی مجــدد محیــط کار توصیــه میگــردد و در نهایــت واگــر دامنــه خطــر در ســطح 4 قـرار گیردبدیـن معنـی خواهـد بـود میـزان بـار بـالا، بـار فیزیکـی اضافـی بـه احتمـال زیـاد رخ میدهـد. طراحـی مجـدد محیـط کار ضـروری اسـت.

فاطمه مقدم
فاطمه مقدم

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.