آرشیو مقالات

آموزشی
مهندس لیلا معقولی

گلوتارآلدئید

گلوتار آلدئید به عنوان یک استریل کننده سرد برای عفونت زدائی و تمیز نمودن تجهیزات حساس به گرما همچون ابزار دیالیز، برونکوسکوپ ها، آندوسکوپ ها و تجهیزات معاینه گلو ، گوش و بینی استفاده می شود.

مشاهده متن کامل مقاله