آرشیو مقالات

تعريف بهداشت
دسته بندی نشده
محیا دژکام

تعريف بهداشت

پيشگيري از شيوع بيماريها از ساده ترین تعریف بهداشت شناخته میشود و امروزه رفاه کامل فيزيکي، اجتماعي و روحي و نه فقط عدم وجود بيماري تعریف میشود

مشاهده متن کامل مقاله
آموزشی
فاطمه قاسمی

اهمیت بررسی حادثه بر اساس مدل سازی

سالیانه در جهان میلیون ها کارگر قربانی حوادث ناشی از کار می شوند که منجر به فوت یا از کارافتادگی تعداد زیادی از آنان می گردد بنا بر این شناختن علل و عوامل ریسک و خطر (عوامل ریشه ای) میتواند به ما در حذف و یا کاهش علت ها و در نتیجه کاهش حوادث و کنترل زیان و خسارت کمک کند.

مشاهده متن کامل مقاله
مقالات
فاطمه مقدم

اهمیت ارزیابی ریسک در بیمارستان‌ها

امروزه ارزيابی ريسک‌هاي موجود و مديريت آن‌ها در عرصه خدمات بهداشت و درمان به خصوص در بیمارستان‌ها بسیار حائز اهمیت می باشد. بیمارستان‌ها منابع عظیمی از سرمايه‌هاي مرتبط با سلامت جامعه و سرمايه‌هاي انسانی، فیزيکی، مالی و تجهیزاتی را بر عهده دارند.

مشاهده متن کامل مقاله
اثر صدا بر انسان
آموزشی
ریحانه کارگر

اثر صدا بر انسان

آلودگی صوتی یکی از مهم ترین عوامل فیزیکی زیان آور در محیط های کاری در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می شود. در سال های اخیر آلودگی صوتی یکی

مشاهده متن کامل مقاله
متفرقه
admin

معاینات رانندگان خودروها را به متخصصان بسپارید

“آمار تصادفات در ایران به خصوص در خودرو‌های سنگین، 100برابر دنیاست”
این جمله ی وزیر بهداشت و درمان در همایش روسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا یکسال پیش از این بود.
علت چیست؟
برخی وضعیت نامناسب جاده ها و برخی استاندارد نبودن وسایل نقلیه در ایران را عامل آن میدانند. اما چند درصد ازین حوادث به علت عامل انسانی یعنی سلامت رانندگان رخ می دهد؟

مشاهده متن کامل مقاله