مواجهات پسیو و اهمیت شرح حال دقیق در معاینات
 در ارتباط با رابطه ی علت و معلولی بین مواجهه و بیماری گرفتن شرح حال بسیار حائز اهمیت هست. گاهی ارتباط محیطی بین عامل و بیماری قوی تر و بیشتر از ارتباط شغلی نمود پیدا می کند. در فهم این رابطه مثال یک مورد بیماری کمک کننده ست.
آقای 55 ساله ای با علائم تنگی نفس و پلورال افیوژن در معاینه به کلینیک داخلی مراجعه میکند. در بررسی بیماری ایشان تشخیص “مزوتلیوما ” برای وی گذاشته می شود. برای ایجاد این بیماری مواجهه با فاکتور ” آزبست ” ضروری ست. ولی این فرد تمام سالها فقط کارگر کارخانه کاغذسازی بوده و هیچ مواجهه ای با آزبست نداشته است. در اخذ شرح حال از ایشان مشخص شد که در دوران کودکی ایشان، پدر این فرد در کارخانه تولید قطعات سیمانی مشغول به کار بوده و همیشه لباس محل کار و لوازم فردی خود را برای شستشو به منزل می آورده است. این مواجهه میتوانست توجیه کننده ی بیماری فرد در سن 55 سالگی باشد. آزبست کروزیدولیت که در این صنعت وجود داشت عامل قوی برای ایجاد مزوتلیوما می باشد.
منبع :occmed
admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.