مقررات مربوط به صدور پروانه کار گرم/سرد
  1. با توجه به کار گرم / سرد درخواستی ، مسئول محوطه موظف است شخصاً در محل کار حاضر شده و ضمن بررسی شرایط، موارد خواسته شده در فرم پروانه کار گرم / سرد را اجرا و تکمیل نماید . سپس با انجام آزمایش و سنجش گاز در محیط ، مقدار گاز و ساعت انجام آزمایش را در محل مورد نظر نوشته و امضاء نماید.

 

  1. در بخش “شرایط مورد بازرسی” ، مسئول محوطه بایستی با دقت موارد ذکر شده را مطالعه و اجرا نماید.

 

  1. اجرای تمامی موارد باید به گونه ای باشد که پاسخ “بله” داشته باشد . در شرایطی که به ناچار پاسخ “خیر” داده شده است، مسئول محوطه موظف است دلایل این پاسخ را در قسمت “چرا خیر؟” درج نماید.

 

  1. در صورتیکه آزمایش کننده گاز ( قابل اشتعال / سمی / اکسیژن ) فردی غیر از مسئول محوطه باشد ، بایستی پس از تکمیل موارد توسط مسئول محوطه، فرم دراختیار آزمایش کننده گاز قرار گیرد و پس از تکمیل و امضای قسمت مربوط به آزمایش گاز قابل اشتعال و یا اکسیژن توسط نامبرده مجدداً به مسئول محوطه تسلیم گردد . سپس مسئول محوطه با نوشتن نام و نام خانوادگی محل مربوطه را امضاء نموده و از مسئول اجرای کار نیز در محل مشخص شده با ذکر نام و نام خانوادگی امضاء اخذ نماید.

 

  1. در صورت نیاز به انجام کار گرم / سرد که مستلزم ورود به داخل فضا های بسته باشد لازم است که میزان اکسیژن و همچنین گازها و بخارات سمی در فضاهای بسته اندازه گیری شود. در اینگونه موارد علاوه بر رعایت این مقررات ، باید مقررات مربوط به ورود به فضاهای بسته و محدود نیز رعایت گردد.

 

  1. مسئول محوطه با توجه به شرایط محیط کار ، وسایل استحفاظی مورد نیاز را در فرم پروانه برای عوامل اجرای کار تعیین می کند. اما در صورتی که مسئول اجرای کار تشخیص دهد که علاوه بر آن ، وسایل استحفاظی دیگری نیز مورد نیاز است ، عوامل اجرای کار ملزم به استفاده از آن نیز خواهند بود.

 

 

  1. پس از امضاء مسئول محوطه ، مسئول اجرا نیز باید ضمن بازدید از محل اجرای کار و ارزیابی شرایط ، اقدام به امضای پروانه کار گرم /سرد در محل مشخص شده با ذکر نام و نام خانوادگی نماید.

 

  1. در صورتیکه انجام کار گرم / سرد درمحوطه توسط پیمانکار شرکت ملی گا ز ایران صورت می گیرد ، پیمانکار یا نماینده پیمانکار و یا رییس کارگاه وی پس از کسب اطمینان از کلیه شرایط که در پروانه ذکر شده است باید محل مشخص شده را با ذکر نام و نام خانوادگی و نام شرکت پیمانکاری امضاء نماید.

 

شیوا احمدوند
شیوا احمدوند

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.