بیماری های ناشی از کار occupational diseases

بیماری های ناشی از کار بیماری هایی هستند که بعلت مواجهه با عوامل فیزیکی،شیمیایی،بیولوژیکی یا سایکولوژیکی در محیط کار به وجود می آیند.این عوامل که به وضوح در محیط کار مششخص می باشند برای ایجاد بیماری ناشی از کار ضروری هستند.

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.