اثرات پرتوها
اثرات پرتوها

پرتو ها بر روی کروموزومها تاثیر می گذارند همچنین دارای اثرات زودرس اختلال در دستگاه خونساز و دستگاه گوارش هستند.

از اثرات دیررس پرتو ها سرطانزایی ، کاتاراکت ، اختلالات جنینی و کوتاه شدن عمر قابل اشاره اند.

تدابیر حفاظتی در برابر پرتوها

  • آموزش
  • نصب دستگاه اندازه گیری پرتوها در محیط
  • افزایش فاصله از منبع پرتو
  • کاهش زمان تماس با پرتو
  • استفاده از پوشاک و وسایل حفاظتی مناسب
  • استفاده از حفاظ مناسب چشم
  • ایجاد امکانات تهویه مطبوع و مناسب

جریان الکتریسیته

جریان برقی که از بدن عبور می کند بسته به اینکه در چه فرکانس و شدت جریانی به بدن القاء شود می تواند اثرات متفاوتی برروی بدن بگذارد . خطرناکترین جریان که از بدن می گذرد زمانی است که جریان از دست راست وارد و از پای چپ خارج شود و کم خطر ترین زمانی که از یک پا وارد و از پای دیگر خارج شود. آستانه احساس برق در0.02 میلی آمپر برای چشم و 0.045 میلی آمپر برای پوست بدن است آستانه انقباض ماهیچه ای در 15 میلی آمپر اتفاق می افتد در 50 تا 100 میلی آمپر فیبریالسیون بطنی را داریم و در 20 تا 50 میلی آمپر نیز توقف دستگاه تنفسی را داریم.

اختلالات پس از برق گرفتگی

اختلالات برق گرفتگی شامل ، اختلالات قلبی ، عصبی و اختلالات شنوایی و بینایی است سو ختگی نیز از جمله دیگر عوارض برق گرفتگی ست.

محیا دژکام
محیا دژکام

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.